Telefon: +421 33 381 35 18

OPRAVA CIEST A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Popri hlavnej činnosti, ktorou je predaj afaltových zmesí a emulzií, zabezpečujeme aj opravy poškodených ciest. Na tieto služby máme všetko potrebné vybavenie od strojnej techniky až po našich zaškolených pracovníkov. Tým vieme garantovať, že nami vykonaná oprava bude spĺnať všetky požadované kvalitatívne parametre.
Pre rýhlejšiu orientáciu v ponuke našich služieb Vám môže pomôcť nasledujúca tabuľka, alebo Vám veľmi rád pomôže náš odborný predajca.

Ktorý produkt je vhodný pre mňa?

Potrebujem opraviť (zaasfaltovať)Riešenie
dieru/výtlkChcem si opravu spraviť sám: predáme vám materiál vo vrecovanom asfalte a opravu si spravíte vo vlastnej režií
prekopávku po oprave inžinierskych sietí
vyrezaný alebo inak poškodeny asfaltNechám opravu na profesionáloch: opravíme Vám ho my so strojom s technológiou Jetpatcher(letná)/RBT(zimná)
širšie popraskaný povrch vozovky
Opraviť alebo zrevitalizovať vydratý starý povrch vozovkynáter jedno- alebo dvoj- vrstvový na povrch vozovky so zavalcovaním kameniva
regeneračný náter
Postrek na vyfrezovanú časť vozovkyZabezpečujeme formou subdodávatelské práce pri kompletnej rekonštrukcií vozovky
Mikrokoberec

JETPATCHER

Jednoduchý a účinný postup opravy výtlkov na báze asfaltovej emulzie a kvalitného kameniva systémom JETPATCHER dovoľuje opravovať výtlky po celý rok, pokiaľ teplota okolia dosahuje aspoň 5˚C. Tento systém nevyžaduje čistenie, sušenie, či zarezávanie okrajov výtlkov, šetrí prácu, čas a materiál. Použité zariadenie pracuje v troch fázach, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a trvanlivosť opravy.

1.fáza: prúdom vzduchu je opravované miesto zbavené všetkých voľných častí a prachu

2.fáza: do prúdu vzduchu je pridávaná emulzia, ktorá tak vnikne do všetkých trhlín aj v okolí opravy a celý tento priestor stabilizuje a vodotesne uzavrie.

3.fáza: do prúdu vzduchu a emulzie je pridané kamenivo potrebnej frakcie a priestor opravy sa vyplní. Rýchlosť prúdenia je až 100km/hod a zaručuje hutnosť opravy od dna až k povrchu. Po dorovnaní sa položí len slabá vrstva suchého kameniva pre vytvorenie drsnosti povrchu.

Spoločnosť DOPRA-VIA a.s. je pripravená so svojím zariadením JETPATCHER, ktoré bolo vyvinuté a vyrobené na Novom Zélande, kedykoľvek, ak to teplota okolia umožní, vykonať opravu výtlkov v ekonomicky prijateľnom minimálnom rozsahu na požiadanie správcu komunikácie.

RBT

Táto technológia je určená pre zimnú opravu výtlkov v období od novembra do apríla pomocou teplej obalenej zmesi vyrábanej na mieste. Strojné zariadenie je vyvinuté zo stroja Jetpatcher, ktorému je ako prídavné zariadenie priradená vyhrievana miešačka, v ktorej sa kamenivo vysuší, vyhreje na požadovanú teplotu, obalí spojivom a vypustí v bezprostrednej blízkosti výtlku, do ktorého je zabudované.

Dávkovanie a miešanie kameniva
a spojiva je riadené automaticky logickými obvodmi, ktoré kontrolujú množstvá, časy a teploty jednotlivých komponentov v zmesi. Kamenivo má vopred určenú čiaru zrnitosti s nízkym obsahom frakcie 0-2mm. Ako spojivo sa používa hmota RBT - tzv. reaktívny bitumén, ktorý vyvinula rakúska firma VIALIT v Branau.

Pred zabudovaním zmesi je výtlk vopred vyčistený, zbavený uvoľnených častíc, prachu
a napenetrovaný asfaltovou emulziou kvôli dokonalému spojeniu zmesi s okolím výtlku. Zmes je zabudovaná po vrstvách pri súčasnom hutnení vibračnou doskou.

Na záver je povrch zmesi posypaný kamenivom frakcie 2-5mm aby sa zabránilo nalepovaniu zmesi na kolesá áut v prvých hodinách po oprave výtlku.

POSTREKY a NÁTERY

Náterové technológie sú vo svete dostatočne známe a rozšírené. V našich podmienkach bránil v minulosti ich väčšiemu rozšíreniu nedostatok kvalitných strojov - distribútorov, kvalitných asfaltových emulzií
a kameniva. Tieto problémy sú v súčastnosti vyriešené a nič nebráni širokému uplatneniu náterových technológii na rôznych druhoch cestných komunikácií od účelových ciest po zaťažené vozovky I. triedy. Strojné zariadenie umožňuje dosahovať vysokú presnosť dávkovania jednotlivých materiálov a vysoká kvalita kameniva a emulzie vlastnej výroby zaručujú dlhú životnosť a bezporuchovú funkčnosť obnovených povrchov ciest.

Spoločnosť DOPRA-VIA zhotovuje rôzne druhy náterov s použitím rôzneho druhu spojiva:

 • jednoduché nátery z emulzie C65B4/C40BP4 a kameniva frakcie 4/8(6/10,8/11)
 • dvojité nátery
 • sendvičové nátery - kamenivo frakcie 8/11, postrek emulziou C65B4(C40BP4), kamenivo 3/5
 • jednoduché nátery s dvojitým podrvením
 • iné kombinácie

Voľba konkrétnej technológie závisí od:

 • zaťaženia vozovky
 • stavu vozovky
 • požiadavky na povrchové vlastnosti náteru
 • miestnych klimatických a terénnych pomerov

Materiály používané spoločnosťou DOPRA-VIA sa skladajú výhradne z komponentov, ktoré nemajú negatívne účinky na životné prostredie. Náterové technológie zabezpečujú vynikajúce povrchové vlastnosti opravených úsekov ciest, zabraňujú ďalšiemu vnikaniu vody do cestného telesa a po ukončení životnosti umožňujú znovuobnovenie povrchu či už náterom, mikrokobercom, alebo inou živičnou technológiou.

POSTREKY a NÁTERY - APLIKÁCIA

Pomocou moderného, výkonného a presného distribútora sa veľkoplošne nastrieka modifikovaná asfaltová emulzia C65B4

Podrvenie vysokohodnotným kamenivom sa vykonáva pomocou podrvovača v presne určenom množstve

 • Podrvenie drvou( 4/8 alebo 3/5mm)
 • Postrek modifikovanou asfaltovou emulziou C40BP4
 • Predsypanie drvy( 8/11 alebo 4/8mm)

MIKROKOBERCE

Technológia opravy a obnovy povrchových vlastností cestných komunikácií mikrokobercovými emulznými vrstvami na báze modifikovaných asfaltov a výberového kameniva, patrí vo svete k najmodernejším technológiam, ktorých použitie sa vo svete rýchlym tempom rozširuje. Mikrokobercové vrstvy vynikajú rýchlym postupom prác pri minimálnom obmedzení premávky s možnosťou kladenia i premenlivých hrúbok "do stratena", čo sa využíva pri vypĺňaní vyjazdených koľají. Vo vzťahu ku kvalite a životnosti výslednej úpravy vynikajú relatívne nízkou cenou. Vzhľadom na svoje prednosti sa s úspechom používajú na mestských komunikáciach, kde odpadá nutnosť frézovania, prípadne dvíhania uličných vpustí a obrubníkov. Vynikajúce vlastnosti povrchu predurčujú mikrokoberce na najnáročnejšie úseky ciest I. triedy a diaľníc. Fyzikálnomechanické vlastnosti použitého výberového kameniva s koeficientom ohľaditeľnosti fok> 0,53 zaisťujú bezpečnosť premávky i na tzv. nehodových úsekoch ciest, kde sa kladú mimoriadne nároky na drsnosť povrchu.

Porovnanie hlučnosti rôznych povrchov:

cestná premávka 80km/hod., cca 65dB

vozovka suchá:

 • betón - 69dB
 • afalt - 65dB
 • mikrokoberec - 62dB

vozovka mokrá:

 • betón: 75dB
 • asfalt: 69dB
 • mikrokoberec: 65dB

Vysvetlivka: ak sa zníži hladina hluku o 3dB a počet vozidiel sa nemení, vzniká v okolí vozovky pocit, ze sa intenzita premávky znížila o polovicu.
Pri mokrej vozovke a nižšej rýchlosti má mikrokoberec zvlášť dobré vlastnosti v oblasti zníženia hlučnosti ( zníženia hluku od pneumatík vozidiel )